Regulamin internetowej sprzedaży karnetów na zajęcia jogi

I. Ogólne

a) Sprzedaż karnetów realizowana jest przez Adnap Marcin Napiórkowski ul.Chrościckiego 83m147,02-414 Warszawa b) 5262467291, określanego dalej jako Studio Źródło.
Nabywca karnetu, określany jest dalej jako Uczestnik.

II. Sprzedaż karnetów

a) Realizacja sprzedaży wymaga rejestracji Uczestnika poprzez formularz rejestracyjny, w którym Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych.
b) Przez rejestrację Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Jee Yoga swoich danych osobowych w celu realizacji usług oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.
c) Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Uczestnikowi udział w stacjonarnych zajęcia jogi lub zajęciach jogi online, zgodnie z cennikiem i zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów oraz w ramach aktualnego grafiku Studia Źródło.
d) Studio Źródło zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w cenniku.
e) Wniesienie płatności z tytułu zakupu karnetów możliwe jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Studia Źródło.

III. Karnety

a) Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim.
b) Ceny karnetów, są cenami brutto.
c) Kupując karnet Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w zajęciach.
d) Karnet obowiązuje przez 30 dni od dnia pierwszego użycia.
e) Niewykorzystany karnet nie podlega przedłużeniu, ani zwrotowi lub przeniesieniu na kolejny okres.
f) Zwrot opłaty za zakupiony karnet poprzez system rezerwacji on-line jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że karnet nie został wykorzystany tzn. Uczestnik nie skorzystał z usług, za które zapłacił.
g) Jeżeli zajęcia nie odbywają się z przyczyn leżących po stronie Studia Źródło, to ważność karnetu zostaje przedłużona o odwołane zajęcia.
h) Studio Źródło zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, jeżeli Uczestnik korzysta z karnetu niezgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem uczestnictwa w zajęciach.

IV. Zapisy na zajęcia

a) Zapisy na zajęcia on-line można dokonać poprzez system rezerwacji online po zalogowaniu na swój profil.
b) Zapisy na zajęcia stacjonarne można dokonać poprzez powyższy system rezerwacji a także za pośrednictwem sms, e-mail i osobiście.
c) Zapisy na zajęcia zamykamy na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
d) Anulowanie zapisu na zajęcia jest możliwe również do 10 minut przed ich rozpoczęciem.
e) Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów.
f) Studio Źródło zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

V. Reklamacje

a) Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres info@studiozrodlo.pl
b) Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od dnia wydarzenia będącego przyczyną reklamacji.
c) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania a podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych jest Adnap Marcin Napiórkowski ul.Chrościckiego 83m147,02-414 Warszawa 5262467291.
b) Może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby podany powyżej lub na adres e-mail: info@studiozrodlo.pl
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– realizacji usług,
– wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów,
– informowania o nowościach na blogu, marketingu i promocji własnych produktów i usług po wyrażeniu zgody na kanał komunikacji (za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub newslettera),
– do wewnętrznych celów administracyjnych – księgowości, prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów.
d) Dane będą przetwarzane przez okres do 6 lat od czasu rejestracji lub jej rozwiązania. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działań marketingowych, dane będą przetwarzane w tym celu do czasu złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub cofnięcia zgody na kanał komunikacji.
e) Dane osobowe w celu realizacji usług mogą być ujawnione współpracownikom (w tym współpracującym w oparciu o umowy cywilnoprawne i współpracy), podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, prawną, księgową, a także innym podmiotom np. placówkom pocztowym i kurierskim, bankom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, a także organom państwowym na podstawie przepisów prawa.
f) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
g) Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania tj. poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przeniesienia danych (art. 12-23 RODO). Ponadto, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży karnetów.